• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Działanie ma na celu wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Beneficjent
Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zakres pomocy


Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

    * usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
    * usług dla ludności;
    * drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
    * robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
    * usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
    * usług transportowych;
    * usług komunalnych;
    * przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
    * magazynowania lub przechowywania towarów;
    * wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
    * rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Czytaj więcej: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.