• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konserwacja wiatraka

 

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa w gminie Mokrsko

 

Beneficjent: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Nazwa zadania: Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa w gminie Mokrsko w powiecie wieluńskim

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 11 800,00

Całkowite poniesione wydatki 20 810,43

 

Projekt polegał na konserwacji zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa. Konserwacji zostało poddane 800m2 zewnętrznej i wewnętrznej elewacji wiatraka poprzez oczyszczenie i pomalowanie wiatraka środkiem Gontox W 6 spełniającym odpowiednie normy. Środek został naniesiony przez firmę „AUTO CHEMIA” Elżbieta Rzęchowska.

 

W wiatraku zainstalowany został przez firmę „STOPOL” Sylwestra Polewiaka odrębny system pożarowy łączący obiekt z PSP w Wieluniu. Drewniany obiekt wiatraka wymagał dodatkowego zabezpieczenia systemem pożarowym. Założono dodatkowo sygnalizator optyczno-akustyczny, wielodetektorową czujkę, ręczny ostrzegacz pożarowy, nowoczesną centrale sygnalizacji pożarowej, nadajnik, antenę oraz czujki dymne na każdym z pięter.

Wiatrak jest udostępniany zwiedzającym.

Obiekt dokumentuje bogate kiedyś tradycje młynarstwa wietrznego na obszarze wiejskim LGD.

Wiatrak w Kocilewie k/Ożarowa wzniesiony w latach 1914-1918 jest jedynym udostępnianym do zwiedzania tego typu zabytkiem na obszarze LGD, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych byłego województwa sieradzkiego pod numerem 337 z 06.10.1986.

Obiekt jest wykorzystywany na lekcje muzealne dotyczące tradycyjnych zajęć wiejskich, w szczególności zajęcia młynarza, pokazu pracy młyna wietrznego oraz pokazanie kunsztu pracy ciesielskiej związanej z budową architektury drewnianej.

Wiatrak zwiedza w ciągu roku ok. 1500 osób.

Informacja o konserwacji wiatraka została umieszczona na stronie internetowej muzeum: http://mwdozarow.ovh.org/wiatrak/wiatrak.html

Informacja o dofinansowaniu umieszczona na stronie internetowej muzeum: http://mwdozarow.ovh.org/

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.